Board of Directors

Richard Liao
Kim Wang-Neal

Gala Committee 

Jiayin Chen
Nan-Cheng Chen
Joey Hsu
Frances Lee
Kenny Li
Andy Lin
Jung Lin
Meng-Jen Lin
Deborah Song
Brenda Yi

NACMS Staff

Nan-Cheng Chen, Executive Director
Meng Chih Chiang, Digital Design Consultant
Billy Ho, Designer
Jacky Kou, Assistant
Frances Lee, Digital Media Director
Andy Lin, Artistic Director
Azury Lin, Designer
Li-Hua Lin, International PR Specialist
Shao-Ting Sun, Video and Sound Engineer
Shirley Shuang-Ru Wu, Assistant
Brenda Yi, Financial Consultant